Ruimte voor Ruimte Noord-Holland

.
RuimteVoorRuimteNoordHolland is dé adviseur van gemeenten die de beleidsregel Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Holland willen toepassen. Ook particuliere eigenaren die belangstelling voor de regeling hebben zijn op deze website aan het goede adres.
Beleidsregel Ruimte Voor Ruimte Noord-Holland

Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland

Sinds 2007 is de beleidsregel Ruimte voor Ruimte van kracht in de provincie Noord-Holland. De beleidsregel maakt het eenvoudiger voor gemeenten en aantrekkelijker voor particuliere eigenaren om storende bebouwing in het landelijk gebied te slopen (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of verplaatsing). Om de kosten van de sloop en sanering te dekken, mag de particuliere eigenaar namelijk als compensatie woningen realiseren. Als aan de voorwaarden van de beleidsregel wordt voldaan, werkt de provincie mee aan een eventueel noodzakelijke wijziging van de bestemming.

In haar beleid formuleert de Provincie Noord-Holland het als volgt:
'Een ruimte voor ruimte regeling is gericht op een aantoonbare en duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied zowel op de te saneren locatie (via sloop en herinrichting) als op de compensatielocatie door sloop van landschappelijk storende en/of niet passende bebouwing of functies en een bestemmingswijziging van de hierbij betrokken gronden.' (Uit beleidsregel Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland)

De beleidsregel brengt de belangen van verschillende partijen bij elkaar, waardoor een win-win situatie ontstaat. Enerzijds zijn er de belangen van provincie, gemeenten, natuurverenigingen etcetera, die de ruimtelijke kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap willen verbeteren. Anderzijds zijn er de belangen van particuliere eigenaren van te saneren gronden of gebouwen die behoefte hebben aan financiële compensatiemogelijkheden om hun eigendommen op economisch verantwoorde wijze te kunnen slopen en saneren.

transformatie landschap

Stappenplan toepassing Ruimte Voor Ruimte

Het stappenplan

stappenplan voorbeeldlocatie stedenbouwkundige randvoorwaarden

Gemeenten of particuliere eigenaren die voor een bepaalde locatie van de beleidsregel gebruik willen maken, doorlopen vier stappen.

Stap 1 Initiatieffase
Een particuliere eigenaar wil snel duidelijkheid van de gemeente of een locatie geschikt is om te saneren. De eigenaar moet dan een aanvraag indienen en de gemeente moet deze aanvraag toetsen. Of gebruik gemaakt kan worden van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte hangt af van een aantal factoren:
1. de sanering moet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ten goede komen (cultuurhistorische onderbouwing)
2. de locatie is storend in het landschap (blijkend uit beschrijvingen en beelden)
3. toekomstplannen maken de locatie storend in het landschap
4. de functie op de locatie kan niet worden gecontinueerd

De gemeente kan uiteraard ook het initiatief nemen en samen met een of meer particuliere eigenaren onderzoeken of hun locaties in aanmerking komen voor de beleidsregel. Door locaties te bundelen, kunnen gemeenten wellicht in één keer een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van hun buitengebied.

Stap 2 Ontwerpfase
Wanneer een locatie voor de beleidsregel in aanmerking komt, krijgt de initiatiefnemer groen licht. Op dat moment is namelijk duidelijk dat de sanering van het gebied aan het einde van de rit gecompenseerd kan worden. De initiatiefnemer moet daarvoor nog wel een goed plan maken. Daarvoor moet gerekend en getekend worden. Als zowel de gemeente als de initiatiefnemer het idee hebben dat er een goed en haalbaar voorstel ligt, is het tijd voor de volgende stap.

Stap 3 Detailleringsfase
In deze fase wordt het planvoorstel uitgewerkt en aangescherpt. Er wordt nu een grondexploitatie voor de ontwikkeling uitgewerkt en een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op basis daarvan sluiten de gemeente en de initiatiefnemer een overeenkomst met elkaar.

Stap 4 Realisatiefase
Na het tekenen van de overeenkomst kan op reguliere wijze de bouwaanvraag voor de nieuw te bouwen woningen worden ingediend.

Wat hebben wij U te bieden?

Wat hebben wij U te bieden?

Gemeenten

RuimteVoorRuimteNoordHolland kan gemeenten die de beleidsregel Ruimte voor Ruimte willen toepassen veel werk en zorg uit handen nemen.

Stap 0
Wij kunnen voor u in kaart brengen welke objecten en locaties voor de beleidsregel in aanmerking komen en welke compensatielocaties geschikt zijn. Vervolgens kunnen wij namens of samen met u in gesprek gaan met de betreffende eigenaren met het doel tot een of meer (gebundelde) projectaanvragen te komen.

Stap 1
Wij kunnen u de toetsing van aanvragen (inclusief het daarbij behorende overleg met betrokken particuliere eigenaren en provincie) uit handen nemen. Wij brengen dan op basis daarvan advies aan u uit.

Stap 2
Wij kunnen voor u het planproces van de particuliere eigenaren begeleiden en namens of samen met u advies aan hen uitbrengen. In dit verband kunnen wij ook de grondexploitatie of het beeldkwaliteitplan toetsen of aanleveren.

Stap 3
Wij kunnen voor u als gesprekspartner van de particuliere eigenaren optreden en in die hoedanigheid de contractvorming met hen voorbereiden

Stap 4
Geen rol

Particulieren

Ook particuliere eigenaren kunnen, wanneer het om wat grotere projecten gaat, een beroep op RuimteVoorRuimteNoordHolland doen.

Stap 1
Wij kunnen voor u de aanvraag bij de gemeente verzorgen en namens of samen met u met de gemeente in overleg treden over uw plannen.

Stap 2
Wij kunnen op basis van uw ideeën of plannen gefaseerd (van grof naar fijn) een of meer verkavelingsmodellen opstellen en doorrekenen. Omdat wij goed zijn ingevoerd in de beleidsregel van de provincie, weten wij aan welke eisen uw plannen moeten voldoen. Wij kunnen ook namens u of samen met u het overleg met de gemeente voeren.

Stap 3
In deze fase werken wij de plannen en berekeningen van uw project verder samen met u uit tot een verkavelingsplan, een beeldkwaliteitplan en een ontwikkelingsplan. Wij begeleiden u desgewenst bij het zoeken van investeerders of financiers. Wij leveren ook een complete exploitatiebegroting zodat u een overzicht hebt van alle kosten en opbrengsten in uw project. Wij voeren namens u of samen met u het overleg met de gemeente en begeleiden u bij het sluiten van de overeenkomst met de gemeente.

Stap 4
Wanneer de afspraken tussen u en de gemeente rond zijn, kunnen wij u tot en met de oplevering van uw project begeleiden bij de sloop en sanering en de realisatie van uw nieuwbouwplannen.


Waarom kiest u voor ons?

Waarom kiest u voor ons?

RuimteVoorRuimteNoordHolland is een gezamenlijk initiatief van De Regie BV en RRog.

De Regie BV

De Regie BV is een onafhankelijk adviesbureau voor particuliere projectontwikkeling. De Regie is sinds 1996 verspreid over ons land betrokken geweest bij de totstandkoming van ruim 150 projecten. De Regie werkt zowel voor professionele als particuliere opdrachtgevers.

logo de Regie

RRog

RRog is een ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap. Het bureau werkte de afgelopen periode in opdracht van de provincie Noord-Holland aan de landschappelijke en praktische vertaling van de provinciale beleidsregel Ruimte voor Ruimte.

logo RRogVoordelen

Samenwerking met RuimteVoorRuimteNoordHolland biedt u de volgende voordelen:
- De Regie BV en RRog zijn beide ervaren adviesbureaus. Samen beschikken deze bureaus over alle benodigde kennis en ervaring om gemeenten en particuliere eigenaren te begeleiden of te adviseren bij het tot stand brengen van aansprekende Ruimte voor Ruimte projecten in Noord-Holland.
- RuimteVoorRuimteNoordHolland is volstrekt onafhankelijk en opereert professioneel
- RuimteVoorRuimteNoordHolland is goed in staat de inhoudelijke en financiële wensen en belangen van particuliere eigenaren en gemeenten evenwichtig te benaderen en bij elkaar te brengen

Voorbeeldprojecten

Voorbeelden

Bij Ruimte voor Ruimte projecten kunt u denken aan:

- Oude glastuinbouwbedrijven die door de vervallen staat een storend beeld achterlaten. Dat is bijvoorbeeld het geval aan het Bovenland langs de Amstel, of in de Vier-Noorder-Koggen-Polder achter de oude lintjes.

- Grote bollenschuren, bijvoorbeeld in Callantsoog, die zorgen voor een verstening van het landschap. Ook door de gebruikte kleuren vallen deze schuren soms negatief op.

- Wegvallende bedrijfsmogelijkheden als gevolg van de noodzakelijke schaalvergroting in de landbouw. Hierdoor moest noodgedwongen naar alternatieve functies, zoals bijvoorbeeld caravanopslag, worden gezocht.

- Loonbedrijven en dergelijke op voormalige boerenbedrijven, die door hun grote opslag in de buitenruimte een rommelige indruk achterlaten.

voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap

Contact

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Kastein van De Regie.

De Regie BV
Vijzelstraat 72
1017 HL Amsterdam
020-6893664
m.kastein@ruimtevoorruimtenoordholland.nl