Ruimte voor Ruimte Noord-Holland

.
RuimteVoorRuimteNoordHolland is dé adviseur van gemeenten die de beleidsregel Ruimte voor Ruimte van de provincie Noord-Holland willen toepassen. Ook particuliere eigenaren die belangstelling voor de regeling hebben zijn op deze website aan het goede adres.
Beleidsregel Ruimte Voor Ruimte Noord-Holland

Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland

Sinds 2007 is de beleidsregel Ruimte voor Ruimte van kracht in de provincie Noord-Holland. De beleidsregel maakt het eenvoudiger voor gemeenten en aantrekkelijker voor particuliere eigenaren om storende bebouwing in het landelijk gebied te slopen (bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of verplaatsing). Om de kosten van de sloop en sanering te dekken, mag de particuliere eigenaar namelijk als compensatie woningen realiseren. Als aan de voorwaarden van de beleidsregel wordt voldaan, werkt de provincie mee aan een eventueel noodzakelijke wijziging van de bestemming.

In haar beleid formuleert de Provincie Noord-Holland het als volgt:
'Een ruimte voor ruimte regeling is gericht op een aantoonbare en duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied zowel op de te saneren locatie (via sloop en herinrichting) als op de compensatielocatie door sloop van landschappelijk storende en/of niet passende bebouwing of functies en een bestemmingswijziging van de hierbij betrokken gronden.' (Uit beleidsregel Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland)

De beleidsregel brengt de belangen van verschillende partijen bij elkaar, waardoor een win-win situatie ontstaat. Enerzijds zijn er de belangen van provincie, gemeenten, natuurverenigingen etcetera, die de ruimtelijke kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap willen verbeteren. Anderzijds zijn er de belangen van particuliere eigenaren van te saneren gronden of gebouwen die behoefte hebben aan financiële compensatiemogelijkheden om hun eigendommen op economisch verantwoorde wijze te kunnen slopen en saneren.

transformatie landschap

Stappenplan toepassing Ruimte Voor Ruimte

Het stappenplan

stappenplan voorbeeldlocatie stedenbouwkundige randvoorwaarden

Gemeenten of particuliere eigenaren die voor een bepaalde locatie van de beleidsregel gebruik willen maken, doorlopen vier stappen.

Stap 1 Initiatieffase
Een particuliere eigenaar wil snel duidelijkheid van de gemeente of een locatie geschikt is om te saneren. De eigenaar moet dan een aanvraag indienen en de gemeente moet deze aanvraag toetsen. Of gebruik gemaakt kan worden van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte hangt af van een aantal factoren:
1. de sanering moet de ruimtelijke kwaliteit van het gebied ten goede komen (cultuurhistorische onderbouwing)
2. de locatie is storend in het landschap (blijkend uit beschrijvingen en beelden)
3. toekomstplannen maken de locatie storend in het landschap
4. de functie op de locatie kan niet worden gecontinueerd

De gemeente kan uiteraard ook het initiatief nemen en samen met een of meer particuliere eigenaren onderzoeken of hun locaties in aanmerking komen voor de beleidsregel. Door locaties te bundelen, kunnen gemeenten wellicht in één keer een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van hun buitengebied.

Stap 2 Ontwerpfase
Wanneer een locatie voor de beleidsregel in aanmerking komt, krijgt de initiatiefnemer groen licht. Op dat moment is namelijk duidelijk dat de sanering van het gebied aan het einde van de rit gecompenseerd kan worden. De initiatiefnemer moet daarvoor nog wel een goed plan maken. Daarvoor moet gerekend en getekend worden. Als zowel de gemeente als de initiatiefnemer het idee hebben dat er een goed en haalbaar voorstel ligt, is het tijd voor de volgende stap.

Stap 3 Detailleringsfase
In deze fase wordt het planvoorstel uitgewerkt en aangescherpt. Er wordt nu een grondexploitatie voor de ontwikkeling uitgewerkt en een beeldkwaliteitplan opgesteld. Op basis daarvan sluiten de gemeente en de initiatiefnemer een overeenkomst met elkaar.

Stap 4 Realisatiefase
Na het tekenen van de overeenkomst kan op reguliere wijze de bouwaanvraag voor de nieuw te bouwen woningen worden ingediend.

Voorbeeldprojecten

Voorbeelden

Bij Ruimte voor Ruimte projecten kunt u denken aan:

- Oude glastuinbouwbedrijven die door de vervallen staat een storend beeld achterlaten. Dat is bijvoorbeeld het geval aan het Bovenland langs de Amstel, of in de Vier-Noorder-Koggen-Polder achter de oude lintjes.

- Grote bollenschuren, bijvoorbeeld in Callantsoog, die zorgen voor een verstening van het landschap. Ook door de gebruikte kleuren vallen deze schuren soms negatief op.

- Wegvallende bedrijfsmogelijkheden als gevolg van de noodzakelijke schaalvergroting in de landbouw. Hierdoor moest noodgedwongen naar alternatieve functies, zoals bijvoorbeeld caravanopslag, worden gezocht.

- Loonbedrijven en dergelijke op voormalige boerenbedrijven, die door hun grote opslag in de buitenruimte een rommelige indruk achterlaten.

voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap voorbeeld verrommeling landschap